1 USD
1.79731 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,139.2

Как мога да намаля размера на годишния данък върху доходите си?

Как мога да намаля размера на годишния данък върху доходите си?

Има случаи, в които може да ползвате облекчения

 

Българите, които подават данъчна декларация трябва да го направят до 30 април. В някои случаи може да намалите данъка си и да ползвате облекчения, показва справка в НАП.

Данъчното облекчение представлява намаление на дължимия данък. Може да ползвате следните облекчения:

 • Намалена работоспособност
 • Доброволно осигуряване и застраховане
 • Осигурителен стаж при пенсиониране
 • Дарения
 • Млади семейства
 • Деца
 • Деца с увреждания
 • Безкасови плащания
 • За подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот

Данъчни облекчения ползвате само когато нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

Когато сте ползвали в пълен размер данъчните облекчения за дарения, деца и деца с увреждания през работодателя си по основното трудово правоотношение и сте представили нужните документи пред работодателя, документите не прилагатe отново към годишната данъчна декларация.

Намалена работоспособност

Данъчното облекчение за намалена работоспособност е за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност (чл. 18 от ЗДДФЛ). Дава възможност да намалите данъчната си основа със 7920 лв. Данъчното облекчение може да ползвате включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение, в което е определена намалената работоспособност.

Доброволно осигуряване и застраховане

Данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане е в размер до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и вноски за застраховки „Живот”.

Облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“ се облагат с окончателен данък.

Осигурителен стаж при пенсиониране

Данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране намалява данъчната ви основа с внесените през годината за ваша сметка осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.

Снимка: iStock
Дарения

Данъчното облекчение за дарения позволява намаляване на данъчната основа с общо до 65%.

 • До 5% за дарения за:
  • здравни или лечебни заведения;
  • социални услуги за резидентна грижа, съгласно Закона за социалните услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика; 
  • детски ясли, детски градини, училища, висши училища и академии;
  • бюджетни предприятия, регистрираните в страната вероизповедания, специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания и Агенцията за хората с увреждания;
  • Българския Червен кръст;
  • културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
  • юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
  • фонд „Енергийна ефективности и възобновяеми източници“;
  • комуни за лечение на наркозависими;
  • детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ);
  • идентични или сходни на описаните горе лица, установени в друга държава-членка на Европейския съюз или в Европейското икономическо пространство.
 • До 15% за дарения за културата.
 • До 50% за дарения за Национална здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването и „Център за асистирана репродукция”.

Към годишната данъчна декларация прилагате копия на документи, удостоверяващи статута на лицето, което получава дарението и че дарението е получено. Когато ползвате облекчение за дарения, направени в полза на лица в друга държава-членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, към декларацията прилагате и официален легализиран документ. Той удостоверява статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговия превод на български език, извършен от заклет преводач.

Млади семейства

Данъчното облекчение за млади семейства позволява намаляване на данъчната основа с лихвите, заплатени по първите 100 000 лева от ипотечен кредит за закупуване на жилище. Трябва да отговаряте на следните условия, които декларирате с годишната данъчна декларация (Приложение № 10):

 • договорът за ипотечен кредит е сключен от вас като данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имате сключен граждански брак;
 • поне един от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
 • ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството ви през данъчната година;

Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Към годишната данъчна декларация прилагате следните документи:

 • Документ, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище. Издава се от банката кредитодател.
 • Когато банката кредитодател е установена за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство, легализиран превод на български език на документа, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания. Преводът трябва да е извършен от заклет преводач.
 • Когато деклараторът е чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в друга държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство, официални легализирани документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ и техния превод на български език, извършен от заклет преводач. Издават се от компетентните органи на съответната чужда държава.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии