1 USD
2.02803 BGN
Петрол
85.36 $/барел
Bitcoin
$18,770.4

България набра дълг от 2,25 млрд. евро от международните капиталови пазари

Финанси
 

Отчитайки обема на емитираните еврооблигации, общият размер на държавния дълг ще достигне 34,5 млрд. лв.

Министерството на финансите пласира на 15.09.2022 г. на международните капиталови пазари облигации, деноминирани в евро, в два транша с общ размер от 2,25 млрд. евро. Първият транш е със срочност 7 г., обем от 1,5 млрд. евро и лихвен купон 4,125 %. Вторият транш е със срочност 12 г., обем от 0,75 млрд. евро и лихвен купон 4,625 %.

Емисията е част от Средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари, като до достигане на лимита на Програмата остават 2,1 млрд. евро. Дълговата операция е в рамките на определения максимален размер от 10,3 млрд. лв. на новия дълг, който може да бъде поет през 2022 г., заложен в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година.

До момента на емисията, привлеченото дългово финансиране за тази година е в размер на 1,8 млрд. лв. и е реализирано чрез пласиране на ДЦК на вътрешния пазар в периода март – май 2022 година. Отчитайки обема на емитираните еврооблигации, общият размер на държавния дълг ще достигне 34,5 млрд. лв. (съгласно националната методология), което представлява 22,9 % от прогнозния БВП за 2022 година. До края на 2022 г. Министерството на финансите не планира друго излизане на външните капиталови пазари.

Ясно изразената тенденция през втората половина на 2022 г. в Европейския съюз и в световен мащаб за ускоряване на инфлацията, водеща до затягане на паричната политика от централните банки на най-големите икономики, и неблагоприятните перспективи за забавяне или спад на икономическата активност, са сред основните фактори, определящи текущото състояние и динамика на международните финансовите пазари, на които беше реализирана трансакцията. В предстоящите месеци цената и достъпът до дългово финансиране ще представляват все по-голямо предизвикателство пред суверенните емитенти на дълг, с оглед на продължаващата геополитическа несигурност, високата инфлация и политиката на Европейската централна банка и Федералния резерв за продължаващо увеличение на основните лихвени проценти.

Реализираната емисия е един от инструментите за финансиране на бюджета, който МФ използва, придържайки се към основната цел на дълговото управление  -  финансиране на планирания дефицит за тази година по консолидираната фискална програма от 6,2 млрд. лв. (4,1% от БВП), осигуряване на необходимите средства за рефинансиране на дълга в обращение и обезпечаване на законово регламентираните нива на фискалния резерв.

След приключването на дълговата операция министърът на финансите Росица Велкова коментира: „В изпълнение на приетия от Народното събрание бюджет за настоящата година, служебното правителство е длъжно да осигури необходимата ликвидност за обезпечаване на заложените в бюджета разходи, които по план надвишават планираните данъчни постъпления. Резултатът, който постигнахме като емитент, отразява тенденциите на международните пазари за поскъпване на паричния ресурс в условията на глобална икономическа и политическа несигурност“.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Десетки автомобили на Kia и Hyundai са откраданати заради предизивикателство в TikTok

Coldplay
+6

Галерии