Наследяване на кредит - какво трябва да знаем?

Наследяване на кредит - какво трябва да знаем?

Познаването на особеностите при наследяване на кредит е от съществено значение

 

Наследяването е неизбежна част от живота ни, която настъпва при едно, за жалост, тъжно обстоятелство. Наследяването може да донесе както радости, така и някои предизвикателства, с които наследникът трябва да се справи. За мнозина думата „наследство“ често се свързва единствено с придобиване на имущество или пари. На практика се случва това, но не само. Реалността е значително по-сложна и разнообразна.

Освен активи, наследникът може да получи в наследство и пасиви, пишат от moitepari.bg. Такива са например кредити, изтеглени от починалия. Наследяване на кредит е специфична хипотеза, но в същото време нерядко реализираща се. Поради това, познаването на особеностите при наследяване на кредит е от съществено значение.

Грешки и заблуди при наследяване на кредит

За жалост, наследяването често се възприема като начин за увеличаване на личното имущество чрез придобиване на активи и права от наследодателя. Много хора обаче не осъзнават, че наследството далеч не е само това. То включва не само „придобиване“ на активи, но и на пасиви (най-общо казано задълженията на починалия). Ето защо, при смърт на наш близък, когото наследяваме, е добре да проверим дали има задължения по договори за кредит.
В случай че такива има, една от честите заблуди е, че може лесно да се избавим от тях с прост отказ от наследство. Въпреки че отказът от наследство наистина предотвратява наследяването на задълженията (в частност наследяване на кредит), това е възможно само ако наследството не е било вече прието. Приемането на наследството може да стане изрично чрез писмено заявление или мълчаливо чрез действия, които могат да се тълкуват като приемане. Например, действия като управление на наследствено имущество, плащане на сметки или разпореждане с активи на наследодателя могат да се считат за приемане на наследството.
 
За да се избегне приемането на наследството „без да знаем“, е важно да се избягват действия, които биха се тълкували като приемането му. Казано с други думи, да не се разпореждаме с имуществото на починалия, докато не се уверим какви да задълженията му.

Проверката на задълженията на починало лице е важна и необходима стъпка за всички наследници. Тази проверка се извършва чрез справка в Централния кредитен регистър (ЦКР) на Българската народна банка (БНБ). Всеки от наследниците има право да поиска такава справка, като е необходимо да приложи копие от удостоверението за наследници.
ЦКР е система, в чиито ресурси се съдържа подробна информация за всички кредити на починалия. Там може да бъде получена информация, както за видовете кредити и кога са били изтеглени, така и за остатъка, който трябва да бъде погасен и друга финансова информация.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст