1 USD
1.80029 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,873.9

От БНБ казват какво ще се случва с лихвите у нас

От БНБ казват какво ще се случва с лихвите у нас

Домакинствата в страната - с повече депозити и по-малко кредити

 

През четвъртото тримесечие на 2023 г. депозитите в банковата система на нашата страна се увеличиха с 4,2%, докато отпуснатите банкови кредити се свиха с 1,7%, показва последният доклад на БНБ "Банките в България".

През периода октомври - декември 2023 г. депозитите в банковата система се увеличиха с 6,0 млрд. лв. (повишение с 4,2%) до 147,3 млрд. лв. спрямо третото тримесечие на отминалата година.

Най-съществено нараснаха депозитите на домакинствата (с 4,5% или с 3,6 млрд. лв.), като растеж беше отчетен и при депозитите на нефинансовите предприятия (с 3,4%, или с 1,5 млрд. лв.), на кредитни институции (със 7,2%, или със 707 млн. лв.), както и на други финансови предприятия (със 7,7%, или 290 млн. лв.), докато депозитите на сектор "държавно управление" се понижиха с 2,4% до 94 млн. лева.

Същевременно брутният кредитен портфейл на банковата система нарасна през четвъртото тримесечие на 2023 г. с 2,9% (с 2,8 млрд. лв.) и достигна 97,4 млрд. лв., за което допринесе главно увеличението на кредитите за домакинства (с 4,1%, или с 1,5 млрд. лв.) и за нефинансови предприятия (с 2,4%, или с 1,1 млрд. лв.). 

Делът на необслужваните кредити намаля през последното тримесечие на 2023 г. с 97 млн. лева (с 4,7%), като в края на миналата година необслужваните кредити в стеснения обхват бяха в размер на 1,9 млрд. лева, като този остатъчен кредитен риск продължи да бъде изцяло покрит от капитала, превишаващ капиталовите изисквания и буферите, се посочва в доклада на БНБ. 

През четвъртото тримесечие на 2023 г. банковата система продължи да осъществява дейността си в условията на повишена несигурност в макроикономическата среда. Независимо от това инфлационният натиск постепенно отслабва, което в съчетание със състоянието на трудовия пазар и нарастването на доходите се отразява благоприятно върху динамиката на крайното потребление и икономическата активност, отбелязва БНБ.

В рамките на текущия лихвен цикъл затягането на паричната политика в еврозоната се пренася сравнително бавно върху лихвените равнища в България. Високата ликвидност в банковата система обуславя относително слабата реакция на лихвените проценти по депозитите, като при кредитите за домакинства също не се наблюдава съществено нарастване на лихвените проценти.

В краткосрочен план, бързото нарастване на кредитните обеми се отразява положително върху приходите от лихви и нетния лихвен доход на банковия сектор, като тяхната динамика е в основата на отчетеното през годината повишение на показателите за доходността, наред с по-малките разходи за обезценки. Независимо от това, продължителните периоди на висока кредитна активност създават предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и акумулиране на кредитен риск в баланса на банковата система, което може да доведе до нарастване на необслужваните кредити и на разходите за обезценки при неблагоприятни тенденции в икономическата среда.

В доклада  на БНБ се отбелязва, че през следващите месеци се очаква затягането на монетарните условия в еврозоната да се пренесе с изоставане във времето върху лихвените проценти в страната, макар и само частично предвид изгледите за предстоящо обръщане на глобалния лихвен цикъл (в цикъл на понижаване на лихвите). Влияние за повишение на лихвените нива в страната се очаква да окаже и започналият процес на увеличение на минималните задължителни резерви, който БНБ предприе от средата на 2023 г.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии