1 USD
1.85739 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,825.3

Акт 14,15,16: Какво означават и каква е разликата?

Недвижими имоти

Това са основните етапи, през които минава една сграда преди в нея да могат да се нанесат новите ѝ собственици

 

Ако сте решили да купувате имот със сигурност ще се сблъскате с така всеизвестните и малко стряскащи Акт образец 14, Акт образец 15 и Акт образец 16. Това са ключови актове, с които трябва да се запознаете много обстойно преди да се гмурнете в света на огледите на недвижими имоти.
Изискванията са различни в зависимост от категорията на обекта. Съвременното жилищно строителство най-често попада в т.нар. четвърта и пета категория строежи, в по-редки случаи и в трета, когато обектът е по-голям, казват експерти от Unique Estates

Акт 14, Акт 15 и Акт 16 по същество са основните етапи, през които минава една сграда преди в нея да могат да се нанесат новите й собственици. С всеки от тях се гарантира, че сградата отговаря на установените нормативни уредби за съответния етап.

Разлики при акт 14, 15 и 16

Акт образец 14, Акт образец 15 и Акт образец 16 се издават на три последователни етапа по време на строителството, като всеки следващ акт се издава въз основа на предходния. А ето и конкретните разлики между тях:

Снимка: iStock
Акт 14

Акт 14 е документът за приемане на конструкцията на сградата. Получава се, когато сградата достигне до етапа на т. нар. „груб строеж” и е от голяма значение, защото получаването му удостоверява правото за строеж. В акта се отбелязва дали различните строително-монтажни работи са изпълнени в съответствие с действащите нормативни документи. Съставя се и се подписва от инвеститора (възложителя), консултанта (строителния надзор) и проектанта. Когато този Акт е вече получен, може да се пристъпи към нотариалното прехвърляне на имота и купувачът може да получи документа, удостоверяващ правото му на собственост – нотариален акт.

Строителят има срок от 5 години от издаването на разрешително за строеж, за да получи Акт 14. В случай че не успее да завърши сградата на етап Акт 14 в 5-годишния срок, разрешението за строеж отпада.

Снимка: iStock

Акт 15

Следващият етап е Акт 15. Това е документът, с който се констатира, че сградата е напълно завършена
Целта на акт 15 е да установи състоянието и готовността на строежа за въвеждането му в експлоатация. Акт 15 е констативен акт, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти. Това на практика означава, че строежът се предава от строителя на възложителя. Документът се подписва както от компетентните длъжностни лица, така и от собствениците на обекти в сградата. 
Накратко, Акт 15 е основание за съставяне на протокол образец 16 за установяване годността за ползване на строежа.

Снимка: iStock
Акт 16

Протокол за установяване на годността за ползване на строежа- това е Акт 16 и се издава за сгради от трета до първа категория. С него се констатира изпълнението на строежа, съгласно одобрените проекти и се предлага издаването на Разрешение за ползване на сградата. Акт 16 е завършващият акт, който финализира строителството и удостоверява, че обектът действително е годен да бъде въведен в експлоатация.

Акт 16 обикновено е най-очакваният документ от новите собственици на жилището. В практиката е прието той да се ползва като общ термин вместо „разрешение за ползване”, но между двете има разлика и трябва да се разграничават в зависимост от това за каква категория строежи става дума. 
Проверката на обекта касае законността на сградата, която е построена, истинността на проектите, които са използвани и съответствието между използваните проекти и това, което физически се намира на място. 

Снимка: iStock

Ако говорим за строежи от І-ва до ІІІ-та категория (автомагистрали, пътища, съоръжения и пр.), Акт 16 се издава от съответната държавна приемателна комисия. Въз основа на Акт 16 съответната регионална дирекция за национален строителен контрол издава Разрешение за ползване.

Но ако говорим за строежи от ІV-та до VІ-та категория (жилищни и смесени сгради с ниско и средно застрояване, вилни сгради и др.) не се съставя Акт 16, а се издава Удостоверение за въвеждане в експлоатация от съответния главен архитект при съответната община.
Важно е да отбележим, че не може да бъде издадено разрешение за ползване тогава, когато бъде констатирано несъответствие между фактически изпълнено строителство и одобрени проекти. 
В случай, че сте закупили имот преди наличието на Акт 16, то след получаването му може да сте спокойни, че вече е възможно законно да обитавате имота и да регистрирате адреса си като настоящ или постоянен такъв.

А знаете ли колко струва да живееш в затворен комплекс: 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Колко ще струва възстановяването на най-големия самолет в света, унищожен от Русия?

Coldplay
+5

Галерии