Световната банка: България за първи път преминава в категорията на държавите с висок среден доход

БГ Бизнес

Реалният БВП нараства с 1,8%, подкрепен от потребителското търсене

 

Според класификацията на Световната банка България за първи път попада в групата на страните с висок национален доход, пише икономистът Адриан Николов, позовавайки се на публикация на финансовата институция.

Групата на Световната банка разпределя икономиките в света в четири групи по доход:

  • нисък,
  • по-нисък-среден,
  • по-висок-среден,
  • висок.

Класификациите се актуализират всяка година на 1 юли въз основа на БНД на глава от населението за предходната календарна година. Показателите за БНД се изразяват в щатски долари, като се използват конверсионни коефициенти, получени по метода на Атлас, който в сегашния си вид е въведен през 1989 г. 

Класификацията на доходите на Световната банка има за цел да отрази нивото на развитие на дадена страна, като се основава на БНД на глава от населението по метода на Атлас като широко достъпен показател за икономическия капацитет. 

Класификацията на държавите в категориите по доход претърпява значително развитие в периода от края на 80-те години на миналия век. През 1987 г. 30 % от отчитащите се държави са класифицирани като държави с ниски доходи, а 25 % - като държави с високи доходи. Ако прескочим до 2023 г., тези общи съотношения са се променили до 12% в категорията на страните с ниски доходи и до 40% в категорията на страните с високи доходи.

Мащабът и посоката на тези промени обаче се различават значително в отделните региони на света. Ето някои основни регионални тенденции:

  • През 1987 г. 100% от страните от Южна Азия са класифицирани като страни с ниски доходи, докато през 2023 г. този дял ще намалее до едва 13%.
  • В Близкия изток и Северна Африка делът на държавите с ниски доходи през 2023 г. е по-висок (10%), отколкото през 1987 г., когато нито една държава не е била класифицирана в тази категория.
  • В Латинска Америка и Карибския басейн делът на държавите с високи доходи се е повишил от 9% през 1987 г. до 44% през 2023 г.
  • В Европа и Централна Азия делът на държавите с висок доход през 2023 г. е малко по-нисък (69%), отколкото през 1987 г. (71%).

Тези променящи се състави са изобразени визуално на диаграмата по-долу, която показва класификацията на държавите по региони и във времето от 1987 г. насам.

Тази година три държави - България, Палау и Русия - преминаха от категорията на държавите с по-висок среден доход в категорията на държавите с висок доход:

България постоянно се приближава към прага на високите доходи със скромен растеж през целия период на възстановяване след пандемията, който продължава и през 2023 г., когато реалният БВП нараства с 1,8%, подкрепен от потребителското търсене.

Палау също продължи възстановяването си след пандемията, като БВП се върна към предишните си равнища, нараствайки с 0,4% в реално изражение. При инфлация (измерена чрез дефлатора на БВП) от 8,1% номиналният БНД нарасна с 10,0%. 

Икономическата активност в Русия бе повлияна от голямото увеличение на свързаните с военната дейност дейности през 2023 г., а растежът бе стимулиран и от оживлението в търговията (+6,8%), финансовия сектор (+8,7%) и строителството (+6,6%). Тези фактори доведоха до увеличение както на реалния (3,6 %), така и на номиналния (10,9 %) БВП, а БНД на глава от населението на Русия по Атлас нарасна с 11,2 %.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст