1 USD
1.79731 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,139.2

КЕВР облекчава присъединяването на обекти към електрическите мрежи

БГ Бизнес

Документи могат да се подават по електронен път

 

Намалява се значително административната тежест за присъединяване на обекти за потребление, производство и съхранение на електроенергия, съобщават от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно изцяло нова Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи. С нея се уреждат обществените отношения, възникнали след последните изменения на Закона за енергетиката и на Закона за енергията от възобновяеми източници. 

Намалява се административната тежест при присъединяване на обекти за потребление, производство и съхранение на електроенергия.

Какво се променя?

  • Необходим е само документ, удостоверяващ вещно право за строителство в имота;
  • Отпада изискването за виза за проектиране или влязъл в сила Подробен Устройствен план.

Предвидена е възможност всички документи по проучване и присъединяване на обект да се изпращат по реда на Закона за електронното управление, чрез системата за сигурно електронно връчване. 

Обменът на информация може да става и по електронна поща. При сключване на договор за присъединяване операторът съгласува инвестиционния проект единствено по отношение на съответствието на съоръженията за присъединяване с изискванията на действащите технически правила и нормативи за тяхното проектиране.

Отпада изискването при сключване на договор за присъединяване да се представя за съгласуване работен проект за съоръженията за присъединяване. 

Освен сроковете за проучване и присъединяване, в наредбата са конкретизирани и намалени сроковете за всички останали видове обекти

Наредбата създава възможност за присъединяване по облекчен ред на инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници или инсталации на потребители на собствена електрическа енергия с инсталирана мощност до 10,8 kW включително.

По този начин максимално се ускорява и улеснява поставянето и присъединяването на фотоволтаични системи на покривните пространства и в прилежащите им имоти.

Очакванията са да се повиши броя на производителите на електрическа енергия от ВЕИ, което ще увеличи дела на произведената и потребена енергия от възобновяеми източници в енергийния баланс на страната.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии