Еврозона ли?! Завършваме полугодието с дупка във фискалната програма

Еврозона ли?! Завършваме полугодието с дупка във фискалната програма

Очаква се дефицитът да е в размер на 600 млн. лв.

 

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) към края на юни се очаква да бъде с дефицит в размер на 600 млн. лв. (0,3 процента от прогнозния БВП), съобщиха от Министерството на финансите (МФ). За сравнение салдото по КФП към полугодието на 2023 г. беше близко до балансирано (излишък в размер на 0,1 процента от БВП). 

За разлика от предходната година, когато в държавния бюджет през юни постъпиха приходи от дивидент за държавата от държавни предприятия в размер на около 0,4 млрд. лв., през настоящата година приходите от дивиденти са незначителни по размер. От друга страна, през юни в изпълнение на ратифицирания от Народното събрание Международен договор (LOA) BU-B-UCP "Придобиване на бойни машини Страйкър", Министерството на отбраната извърши разходи в общ размер на около 600 млн. лева, отбелязват от МФ.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юни се очаква да бъдат в размер на 34,5 млрд. лв., което е 45,8 процента от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година постъпленията нарастват с 3,1 млрд. лв. (9,8 на сто), като принос за това имат данъчните приходи, които нарастват в номинално изражение с 2,6 млрд. лв. (10,6 на сто) и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС), които растват с 800 млн. лева.

В сравнение с предходната година неданъчните приходи намаляват с 300 млн. лв. (5,5 на сто) основно поради спад при постъпленията от продажба на квоти за емисии на парникови газове по бюджета на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" и приходи от дивидент за държавата от държавни предприятия.

Разходите по КФП (включително вноската на България в бюджета на ЕС) към юни  възлизат на 35,1 млрд. лв., което е 43 процента от годишните разчети. На съпоставима база спрямо предходната година се отчита нарастване, основно при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии, след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и при разходите за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации със Закона за държавния бюджет за 2023 г. и Закона за държавния бюджет за 2024 г., посочват от МФ. 

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30 юни от централния бюджет, възлиза на 700 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Бизнес Видео Подкаст