1 USD
1.79731 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,139.2

Какво става, ако не платя задълженията си към НАП?

Какво става, ако не платя задълженията си към НАП?

Какви са санкциите за неподадена данъчна декларация

Ако не платите публичните си задължения в срока за доброволно плащане, публичен изпълнител при НАП може да предприеме следните действия:

  • да образува изпълнително дело – като приложи един или няколко от способите за принудително изпълнение;
  • да ви изпрати съобщение, в т.ч. и електронно, ако сте предоставил електронен адрес. В съобщението ще бъдат посочени видът и размерът на задълженията и данни за административния акт или декларация, въз основа, на които са възникнали и др. В такъв случай, следва да предприемете действия по заплащане на задължението в 7-дневен срок по обявената за това банкова сметка за принудително събиране на публични вземания. 

В случай, че плащате публични задължения, за които е образувано изпълнително дело, следва да извършвате плащания единствено по банковата сметка за принудително събиране на публични вземания, независимо към коя структура на НАП е регистрирано задълженото лице. Тази банкова сметка е различна от сметките, използвани за заплащане на задълженията за данъци и осигурителни вноски в сроковете за доброволно изпълнение/плащане.

Декларация за дължими данъци

Декларирате дължимия данък като подадете данъчна декларация за дължим данък, ако сте:

  • Предприятие или самоосигуряващо се лице – платец на доходи, задължен да удържа и внася данъци.
  • Физическо лице, придобило доходи от: наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; друга стопанска дейност; доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ.
  • Физическо лице, придобило доходи, което само трябва да определи и внесе дължимия данък за тези доходи, т.е. платецът на доходите не е задължен да удържа и внася данъка. 
  • Чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава-членка на ЕС и през годината сте получавали доходи от наем или друго възмездно ползване на права или имущество и сте задължени да внасяте дължимия данък за тези доходи. В тези случаи в срока за подаване на декларацията за четвъртото тримесечие на годината, представяте допълнителна информация, като попълвате Приложение № 1 (образец 4001).

Срокове

  • годишна данъчна декларация: до 30-и април на следващата календарна година;
  • декларация за дължими данъци: за авансов и окончателен данък, 30 април, 31 юли, 31 октомври и само за окончателен данък 31 януари на следващата година.

Възстановяване на надвнесен данък

Ако сте надвнесли данък, обикновено в следствие от ползване на данъчно облекчение, надвнесената сума ви се възстановява в 30-дневен срок по банковата сметка, която сте посочили на стр. 2 от основната част от декларацията.

Санкции

Ако не подадете декларация за дължими данъци в установените срокове, наказанието е глоба до 500 лева, ако не подлежите на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 1000 лева. Ако подадете неверни данни, които водят до по-нисък данък за вас или до неплащане на данък, наказанието е глоба до 1000 лева, ако не подлежите на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 2000 лева. 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии