Американски инвестиции от 5,5 млрд. лв. поддържат 41 хиляди работни места в България

БГ Бизнес

Това показват основните изводи на анализа на ролята на американските инвестиции в България, разработен от ИПИ

Инвестициите са основен фактор за растежа, а привличането на чужди капитали, особено от развити икономики, допринася за повишаване на производителността чрез модернизация, технологично обновление и пренасяне на знание, преструктуриране на стопанската дейност, а в дългосрочен план увеличаване на ползите от интеграцията в глобалните вериги на добавена стойност. 

Това показват и основните изводи на анализа на ролята на американските инвестиции в България, разработен от Института за пазарна икономика (ИПИ) по поръчка Американската търговска камара. Доколкото официалната статистика на БНБ отчита произхода на капитала според страната на регистрация на компанията-майка, ИПИ изследва действителния краен собственик на най-големите хиляда предприятия в страната.

Методологията позволява да се направи максимално реалистична и обхватна оценка на икономическото партньорство между САЩ и България и показва, че действителният размер на американските инвестиции е над 3,3 пъти по-висок от този в официалните данни (1,7 млрд. лева), като към края на 2021 г. те вече надхвърлят 5,5 милиарда лева

В разгледаните в проучването 98 американски компании са заети близо 41 хиляди души. Спрямо пет години по-рано компаниите са се увеличи с 23, заетите в тях – с над 12 хиляди души, а чуждите им инвестиции в България – с над 1 млрд. лева. 

Над половината от инвестиции са в секторите на преработващата промишленост и енергетиката. Това са и най-капиталоемките икономически дейности, което в съчетание с дългия полезен живот на активите, показва дългосрочен интерес от страна на чуждестранния собственик за развитие на компаниите. Предприятията в тези отрасли осигуряват работа за 15 хиляди души. ИКТ секторът също е във фокуса на инвестиционния интерес на компаниите от САЩ, които поддържат 13 хиляди работни места.

Ключов момент от навлизането на високотехнологични инвеститори – основно от ИКТ сектора, този за научни изследвания и дейностите в сферата на медицината – е трансферът на технологии и ноу-хау в България. Голям брой американски компании работят и в секторите на търговията, операциите с недвижими имоти, професионалните услуги, центровете на обслужване на клиенти и много други. 

Американските инвестиции се откриват в пет от шестте района за планиране (липсват само в Северозападния район), а регионалното им значение е значително. В някои общини и области те имат структуроопределящо значение не само за сектора, в който оперират, но и за местната икономика като цяло.

Освен чрез големия брой създадени работни места, американските компании имат огромно въздействие върху регионалния пазар на труда заради високите възнаграждения, които осигуряват – средните заплати са над два пъти по-високи от тези за страната.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст