1 USD
1.83594 BGN
Петрол
Bitcoin
$65,653.5

Българинът е по-платежоспособен от всякога сочи проучване

БГ Бизнес

Най-добра събираемост има при най-малките като сума задължения - до 500 лв.

Платежоспособността на потребителите с просрочени задължения в България e рекордно висока, а все повече от тях сключват доброволни споразумения за плащане и използват онлайн канали и платформи за погасяване и самообслужване. Това показват данните от проучването за “Добрия платец” на Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ). 

Проучването обхваща над 550 хил. броя задължения. Анализът и оценките в него са изготвени след наблюдение на поведението на платците и рейтинг, изчислен на база събираемост по групи, отнесена към средната за годината.

Изминалата 2023 г. е с осезаемо подобрени нива на платежоспособност за българските домакинства с просрочия, според данните на АСВ. Способността им да плащат непогасени задължения е на най-високо ниво от 2019 г., когато беше изготвен първият анализ за "Добрия платец". Факторите за тази благоприятна тенденция са:

  • Относително ниската безработица и висока заетост;
  • Ръстът на доходите, в това число заплати и пенсии;
  • Исторически ниските лихви по банковите заеми;
  • Отчетената през изминалите три години инфлация, която
    обезценява натрупаните в миналото дългове. 

Подобрената комуникация и по-честите контакти между платците и компаниите за събиране на вземания, в това число чрез онлайн канали, както и въвеждането на иновации и дигитални технологии за разплащане и самообслужване, също допринасят. Така например, от старта на своята дигитална платформа за самообслужване преди 5 години, АСВ отчита над 10 пъти увеличение на осъществените разплащания през нея. 

Само за 2023 г. плащанията през платформата са се увеличили с 13.4% спрямо предходната година. Нараства и броят на регистрираните потребители. Също така, увеличава се и размерът на сумите, които се превеждат през виртуалния ПОС (vPOS) за погасяване на дългове.

Освен удобство, предимство на виртуалния ПОС е и това, че кредиторът не начислява допълнителни такси.

Младите - новите най-добри платци

Един от любопитните изводи в проучването е значително подобрената платежоспособност на младите потребители - тези до 29 години. В миналото тази група често е давана като пример за проблемна при планирането на личните финанси и навременните плащания. При традиционно добре представящата се възрастова група в това отношение - тази над 60 години, има влошаване спрямо
предходната година. По-възрастните обаче продължават да са по-коректни платци, отколкото хората на средна възраст, чиито разходи и финансови потребности по начало са по-високи. 

Логично, колкото “по-млади” са задълженията, толкова по-голям е шансът те да бъдат изплатени. Затова и просрочените до една година плащания се събират в много по-висока степен спрямо тези над една и повече години, е друг извод от изследването. Разликата в представянето става далеч по-чувствителна с нарастването на периода на просрочието.

Според размера на задълженията, най-добра събираемост има при най-малките като сума - до 500 лв., както и при сравнително по-големите - между 5000 и 20 000 лв.

Снимка: Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ)

Събирането на просрочени дългове в съдебна фаза остава по-резултатно, но добра платежоспособност се наблюдава и в извънсъдебна фаза, което е още един показател за активността на българските домакинства в обслужване на задълженията. В подкрепа на последното може да се добави и отчетеният в АСВ ръст на споразумения за доброволно плащане, които през 2023 г. се увеличават с 27.9% спрямо предходната. 

Според типа на дълга, най-добре се представят сегментите на стоковите кредити и кредитните карти. В сравнение с 2022 г. има влошаване при плащането на просрочени задължения по потребителски кредити.

Според населеното място най-съвестни през 2023 г. са били жителите на Панагюрище, Димитровград и Габрово. Година по-рано такива са и тези в Пазарджик и Смолян. Велико Търново показва най-устойчива тенденция в това отношение - хората в града и областта плащат редовно във всяка от изминалите две години. За този период най-затруднени в погасяването на заеми са жителите на Берковица и Самоков.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии