1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

КЕВР глоби дружество за манипулация на борсовия ток

БГ Бизнес

Наложената санкция е 165 хил. лв.

Комисията за енергийно и водно регулиране с поредна санкция за манипулиране на пазара на електроенергия на едро. Регулаторът наложи  наложи имуществена санкция в размер на 165 238 лв. на  „Енерджи Съплай“ ЕООД за извършена манипулация на пазара. Установено е, че това е ставало чрез разслояване на нареждания (layering) и издаване на лъжливи поръчки (spoofing). Нарушението е извършено за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2022 г. на пазарен сегмент „В рамките на деня“ на БНЕБ ЕАД.

Снимка: istockphoto

Манипулация чрез разслояване и лъжливи поръчки е налице при „издаване на множество или големи нареждания за търговия в едната страна на дневника за нареждания, често далеч от най-високата оферта „купува“ и най-ниската оферта „продава“, с цел да бъде извършена търговия в другата страна на дневника за нареждания. След извършване на търговията, нарежданията се отменят без намерение да бъдат изпълнени — тази практика обикновено е известна като разслояване на поръчки и лъжливи поръчки“, разясняват от регулатора.

Така, според КЕВР, компанията е постигнала краткосрочно намаление на цената на определени продукти единствено в своя изгода. По този начин дружеството е създало впечатление сред останалите пазарни участници, че цената ще продължи да спада, което ги е подтикнало да продават на „Енерджи Съплай“ ЕООД електроенергия на по-ниски цени от тези, на които биха търгували, ако не беше манипулативното поведение. След това необосновано краткосрочно намаляване на цената, дружеството е отменило своите нареждания за продажба и реално е осъществявало транзакции за покупка на постигнатите по-ниски цени, чрез което е реализирало необоснована печалба. Това поведение се определя като осъществяване по манипулативен начин на сделки за разслояване и лъжливи поръчки на пазарен сегмент „В рамките на деня“.

С приетото решение Комисията наложи на дружеството незабавно да прекрати установеното нарушение. 

Това е второто решение на регулатора за налагане на имуществени санкции на енергийни дружества за установена манипулация на пазара на едро, преди това Комисията санкционира шест енергийни дружества, като им наложи имуществени санкции в общ размер 1 258 419 лв.

Снимка: iStock

КЕВР оценява високо ролята и подкрепата на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСРЕ) в процеса на разследване, включително за предоставените разяснения, насоки и идеи относно тълкуването на разпоредбите на REMIT и за осъществените контакти в дух на сътрудничество.

Снимка: iStock

Комисията продължава активно да работи и по други образувани производства за  установяване на евентуални нарушения на забраната за манипулация на пазара на едро на енергия и търговия с вътрешна информация. Целта на КЕВР е ефективно да възпрепятства злоупотреби от участници на пазара, стремящи се да повишават изкуствено цените и да извличат неправомерни печалби. По този начин регулаторът гарантира правилното функциониране на свободния пазар на едро на енергия и формирането на справедливи пазарни цени на електрическата енергия и природен газ, в условията на прозрачност и интегритет на пазара на едро на енергия в България.

 

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии