1 USD
1.80527 BGN
Петрол
Bitcoin
$51,209.9

Как се определя размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст?

Как се определя размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст?

Какви са условията за пенсиониране към момента

Вероятно все още много хора не са наясна как точно се определя размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст, както и какъв доход се зачита, когато лицата са получавали парични обезщетения за времето на отпуск поради временна неработоспособност. НОИ дава отговори на тези въпроси.

Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи с процент:

  • 1,35 за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане;
  • 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж - за осигурителния стаж, представляващ разлика между общия осигурителен стаж, зачетен на лицето, и стажа по т. 1.

За лицата, които са придобили право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 и продължават да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната лична пенсия, стойността на процента за всяка година осигурителен стаж след тази дата е 3, а от 1 януари 2012 г. - 4, и съответната пропорционална част от тези проценти за месеците осигурителен стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж след датата на придобиване на правото по чл. 68, ал. 1 и 2 се определя за действителен календарен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31 декември 2006 г.

За времето на отпуск поради временна неработоспособност, през което лицата са получавали парични обезщетения от общественото осигуряване, се зачита следния осигурителен доход:

  • за времето преди 1 януари 2000 г. - доходът, от който е изчислено паричното обезщетение, съгласно действащите разпоредби;
  • за времето от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2004 г. - размерът на обезщетението, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски;
  • за времето от 1 януари 2005 г. - доходът, от който е изчислено паричното обезщетение;
  • за времето от 1 януари 2007 г. до 30.06.2010 г. за първия работен ден от временната неработоспособност, изплатен от осигурителя - среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от среднодневното уговорено възнаграждение;
  • за времето от 1 юли 2010 г. за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност, изплатени от осигурителя - се посочва 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. 

Условия за пенсиониране през 2023 г. 

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се придобива при навършена възраст 62 години и осигурителен стаж 36 години и 4 месеца за жените, и навършена възраст 64 години и 6 месеца и осигурителен стаж 39 години и 4 месеца за мъжете.

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО за лицата, които нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но имат не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж, се придобива при навършена възраст 67 години за мъжете и жените.

Право на пенсия по чл. 68а от КСО - лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено.

Лицата по чл. 69 от КСО (военнослужещите, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и др.) придобиват право на пенсия при навършване на възраст 54 години и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети (18 години) действително изслужени по съответните специални закони.

Право на пенсия от държавното обществено осигуряване по чл. 69б, ал. 1 и 2 от КСО имат лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете и са навършили възраст 50 години и 4 месеца за жените и 54 години за мъжете при първа категория труд и 55 години и 4 месеца за жените и 59 години за мъжете при втора категория труд. Пенсията се отпуска, когато лицата не са придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от КСО или са променили осигуряването си по чл. 4в от КСО.

Право на пенсия по чл. 69в, ал. 1 от КСО учителите придобиват при навършване на възраст 59 години от жените и 61 години и 6 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии