1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

ЕС въвежда по-строги правила за детските играчки - какво включват?

Свят

Играчките с изкуствен интелект ще трябва да отговарят на изискванията за киберсигурност

Проектът за правила има за цел да намали броя на опасните играчки, продавани на единния пазар на ЕС, и да защити по-добре децата от рисковете, свързани с играчките. 

Парламентът одобри позицията си по обновените правила на ЕС за безопасност на играчките с 603 гласа "за", 5 "против" и 15 "въздържал се". Текстът отговаря на редица нови предизвикателства, породени главно от цифровите играчки и онлайн пазаруването, и превръща съществуващата директива в пряко приложим регламент.

  • Забрана на вредните химикали

Поставяйки акцент върху здравето и развитието на децата, предложението засилва изискванията и забраните за някои химически вещества в играчките. Съществуващата забрана за канцерогенни и мутагенни вещества или токсични за репродукцията вещества (CRM) се разширява, за да обхване и химикали, които са особено вредни за децата, като например вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, или химикали, влияещи на дихателната система. Правилата са насочени и към химикали, които са токсични за определени органи или са устойчиви, биоакумулиращи и токсични. Играчките не трябва да съдържат и никакви пер- и полифлуорирани алкални вещества (PFAS). 

  • Засилване на проверките

Всички играчки, продавани в ЕС, ще трябва да имат цифров продуктов паспорт (който ще замени декларацията за съответствие на ЕС), в който подробно се описва съответствието със съответните правила за безопасност. 

Това ще подобри проследимостта на играчките и ще направи надзора на пазара и митническите проверки по-лесни и по-ефективни. Потребителите също така ще имат лесен достъп до информация за безопасността и предупреждения, например чрез QR код.

  • Безопасност, сигурност и неприкосновеност на личния живот

Играчките с цифрови елементи трябва да отговарят на стандартите за безопасност, сигурност и неприкосновеност на личния живот при проектирането им. Според евродепутатите играчките, използващи изкуствен интелект, които попадат в обхвата на новия Закон за изкуствения интелект, ще трябва да отговарят на изискванията за киберсигурност, защита на личните данни и неприкосновеност на личния живот. Производителите на цифрово свързаните играчки трябва да спазват правилата на ЕС за киберсигурност и да отчитат, когато е уместно, рисковете за психичното здраве и когнитивното развитие на децата, които използват такива играчки. 

Играчките трябва също така да отговарят на наскоро актуализираните правила за обща безопасност на продуктите, например когато става въпрос за онлайн продажби, докладване на инциденти, право на потребителите на информация и средства за защита. 

Въпреки че пазарът на ЕС е сред най-безопасните в света, опасни играчки все още попадат в ръцете на потребителите. Според EU Safety Gate (системата на ЕС за бързо предупреждение за опасни потребителски продукти), играчките са най-често нотифицираната продуктова категория, като съставляват 23% от всички нотификации през 2022 г. и 20% през 2021 г.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии