1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

МФ прогнозира бюджетен излишък от 400 млн. лв.

БГ Бизнес

Приходите, помощите и даренията по КФП към март нарастват с около 7,5 на сто

Очаква се бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на март да бъде излишък в размер на 0,4 млрд. лв. (0,2 процента от прогнозния БВП), съобщиха от Министерството на финансите.

Според данните приходите, помощите и даренията по КФП към март нарастват с около 7,5 на сто спрямо същия период на предходната година.

От МФ отбелязват още, че в края на март Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС) изплати в пълен размер всички задължения към производители на електрическа енергия в изпълнение на чл. 36б, ал. 1 от Закона за енергетиката. 

Приходите, помощите и даренията по КФП към март се очаква да бъдат в размер на 15,8 млрд. лв. и нарастват с 1,1 млрд. лв. (7,5 на сто) спрямо отчетените за първото тримесечие на 2023 г. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните приходи нарастват в номинално изражение с 0,3 млрд. лв. Приходите от осигурителни вноски нарастват с около 0,5 млрд. лв., приходите от преки данъци - с около 0,2 млрд. лв., а косвените данъци са близки до отчетените за първото тримесечие на 2023 г.

Постъпленията от помощите и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с около 0,9 млрд. лв., докато неданъчните приходи са по-ниски от отчетените за същия период на предходната година, поради спад при постъпленията от продажба на квоти за емисии на парникови газове по бюджета на ФСЕС.

Разходите по КФП (включително вноската на България в бюджета на ЕС) към март възлизат на 15,4 млрд. лв., което е 18,9 процента от годишните разчети. В отделните разходни показатели нарастване има при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии, след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и на по-високите разходи за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации с приетия в средата на 2023 г. Закон за държавния бюджет за 2023 г.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 март от централния бюджет, възлиза на 0,3 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии