1 USD
1.79731 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,139.2

Средната заплата нарасна, ето колко става

Средната заплата нарасна, ето колко става

В кои сектори увеличението е най-голямо и в кои най-малко

 

През първото тримесечие на 2024 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 3,5 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. и достига 2198 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са в категориите "Други дейности" - с 16,9 на сто, "Административни и спомагателни дейности" - с 10,2 на сто, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 10 на сто, съобщиха от НСИ

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 16,8 на сто, като най-голямо e увеличението в икономическите категории "Други дейности" и "Хотелиерство и ресторантьорство"- с 24,4 на сто, "Операции с недвижими имоти" - с 21,5 на сто и в "Строителство" - с 20,7 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 5252 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 3395 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3035 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите категории: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1366 лева; "Други дейности" - 1528 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 1543 лева

Наетите по трудов договор лица в края на март се увеличават с 1,4% спрямо края на 2023 г., като достигат 2,32 милиона души.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 6,1 на сто, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 5,3 на сто, и "Професионални дейности и научни изследвания" - с 3,2 на сто.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с по 0,6 на сто, е регистрирано при дейностите "Добивна промишленост" и "Административни и спомагателни дейности".

 

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии